O programu

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju 2021–2027 in je vodilni in edini instrument Evropske unije namenjen podpori evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Ustvarjalno Evropo 2021–2027 sestavljajo trije programski sklopi:

– podprogram MEDIA za filmski in avdiovizualni sektor;
– podprogram Kultura za vsa ostala kulturno-umetniška področja, npr. uprizoritvene umetnosti, vizualne in intermedijske umetnosti, kulturna dediščina, knjiga, arhitektura, oblikovanje itd.;
Medsektorski sklop, ki vključuje tudi sektor novičarskih medijev.
Program omogoča podporo tudi za t. i. posebne ukrepe.
Glej tudi promocijski letak programa.

POZOR: Prosimo, da do informacij v zvezi z aktualnimi RAZPISI za sofinanciranje projektov, dostopate na portalu Funding & Tender Opportunities.

Komu je program namenjen in zakaj?

Ciljna skupina so vsi kulturni in ustvarjalni sektorji (KUS), tj. tisti, katerih dejavnosti vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturna, umetniška ali druga ustvarjalna izražanja, ter povezane dejavnosti (glej Uredbo EU št. 2021/818, čl. 2).

Kdo lahko sodeluje?

Program je namenjen izvajalcem (pravne osebe!), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu:
države članice EU (27),
– določene tretje države* ali regije (dvostranski ali večstranski ukrepi sodelovanja) in
mednarodne organizacije (UNESCO, Svet Evrope, OECD, WIPO).
*Seznam tretjih držav, ki so upravičene do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi.

Razpisi

Vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na portalu FTOP in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Prosimo, da do informacij v zvezi z aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov, dostopate na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP). Razpisni postopek sicer v celoti poteka na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o podprtih projektih poteka elektronsko in brezpapirno na portalu FTOP.

Cilji programa

Splošna cilja programa Ustvarjalna Evropa sta:
– zaščititi, razvijati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter dediščino;
– povečati konkurenčnost in gospodarski potencial kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti AV sektorja.

Specifični cilji programa Ustvarjalna Evropa so:
– okrepitev sodelovanja na področju umetnosti in kulture na evropski ravni, da bi se podprlo ustvarjanje evropskih del ter okrepila gospodarska, socialna in zunanja razsežnost ter inovativnost in mobilnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev;
– spodbujanje konkurenčnosti, nadgradljivosti, sodelovanja, inovativnosti in trajnostnosti, vključno z mobilnostjo v evropskem avdiovizualnem sektorju;
– spodbujanje sodelovanja na področju politike in inovativnih ukrepov, ki podpirajo vse sklope Programa, ter spodbujanje raznolikega, neodvisnega in pluralističnega medijskega okolja in medijske pismenosti, s čimer se spodbuja svoboda umetniškega izražanja, medkulturni dialog in socialna vključenost.

Proračun programa

Za sedemletno obdobje je na voljo rekordnih 2,4 milijarde EUR, kar predstavlja 63-odstotno povečanje glede na predhodni program Ustvarjalna Evropa 2014–2020, in sicer je okvirna razdelitev:
– vsaj 33 % za podprogram Kultura;
– vsaj 58 % za podprogram MEDIA;
– do 9 % za Medsektorski sklop.

Ustvarjalna Evropa nudi finančno podporo za številne dejavnosti:
Kultura: podpora za nadnacionalne projekte sodelovanja, literarno prevajanje, evropske mreže in evropske platforme.
MEDIA: podpora producentom, distribuciji, usposabljanju in mreženju ter promociji in občinstvu.
Medsektorski sklop spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in po novem vključuje tudi sektor novičarskih medijev.

Posebni ukrepi: evropska prestolnica kulture (EPK), znak evropske dediščine, dnevi evropske dediščine in nagrade EU za kulturno dediščino (Europa Nostra), sodobno arhitekturo (Mies van der Rohe), literaturo (EUPL) in sodobno glasbo (Music Moves Europe). Od leta 2007 Evropski parlament vsako leto podeli  filmsko nagrado LUX.

Kdo upravlja program?

Evropska komisija (EK): Generalni direktorat EK za Izobraževanje in kulturo (DG EAC) in Generalni direktorat za Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG CONNECT) upravljata program s političnega, institucionalnega in proračunskega vidika ter imata komunikacijsko in strateško-ocenjevalno vlogo. EAC je odgovoren za podprogram Kultura, CONNECT pa za podprogram MEDIA.

Izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) skrbi za izvajanje razpisov, izbor projektov, obveščanje upravičencev in sklepanje sporazumov o sofinanciranju projektov, finančno poslovodenje, spremljanje projektov in nadzor.

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, ki deluje v okviru zavoda Motovila, je del evropske mreže centrov CED (Creative Europe Desks), ki skrbijo za promocijo programa Ustvarjalna Evropa v vseh državah, ki so članice programa, in nudijo podporo uporabnikom, ki želijo sodelovati v programu.

Rezultati programa

Rezultati in opisi že zaključenih projektov so dostopni na Platformi projektnih rezultatov Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Projects Results Platform). Baza vsebuje opise vseh projektov, ki se financirajo v okviru podprograma Kultura in nekaterih projektov, financiranih v okviru podprograma MEDIA, vključno s kontaktnimi podatki sodelujočih organizacij oz. povezave na spletne strani. Na platformi so posebej izpostavljene oz. označene zgodbe o uspehu (Sucess Story) ali odlično vodeni projekti, ki so imeli izjemne rezultate v smislu svoje relevantnosti za izvajanje politik, komunikacijskega potenciala, učinkov ali inovativnosti.
Motovila (CED Slovenija) je pripravila serijo t. i. ustvarjalnih zgodb – Creative Europe Stories z namenom promocije EU programa Ustvarjalna Evropa. Vabljeni k ogledu!

Promocija in uporaba logotipa

Promocija: Vse sofinancirane dejavnosti morajo prispevati k promociji programa Ustvarjalna Evropa, še posebej med trajanjem projekta. Tudi pri komuniciranju z mediji je treba podporo EU jasno navesti!

Prepoznavnost: Pri dejavnostih in izdelkih, sofinanciranih v okviru programa, mora biti jasno navedeno, da so prejeli podporo Evropske unije, tudi pri komuniciranju z mediji. Poleg tega morajo uporabniki ime in logotip programa Ustvarjalna Evropa objaviti na vidnem mestu v vseh svojih publikacijah, na plakatih, v programih in drugih izdelkih, ustvarjenih v okviru sofinanciranih dejavnosti.

Navodila za uporabo logotipa: Logotip programa je dostopen na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA, skupaj s smernicami uporabe grafične podobe. Nujno preverite smernice za uporabo grafične podobe programa, vsak koristnik naj upošteva določila in navodila iz zadevne pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA. Podpora se upravičencu lahko sorazmerno zniža, če se ta zahteva ne upošteva v celoti!

Vsem, ki pripravljate oz. izvajate evropske projekte Ustvarjalna Evropa v branje in uporabo priporočamo smernice za komuniciranje »How to communicate your project«, ki jih je objavila Evropska komisija.

Pravna podlaga

Uredba (EU) 2021/818 EP in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Ustvarjalne Evrope.

Predhodni programi

Program Ustvarjalna Evropa 2021–2027 gradi na izkušnjah in dosežkih predhodnih programov Ustvarjalna Evropa 2014–2020, Kultura in MEDIA, ki so več kot 20 let zagotavljali pomoč za kulturne in avdiovizualne sektorje. Programi so se prilagajali trenutnim in prihodnjim izzivom, kot so vse večja prisotnost digitalnih tehnologij, spremembe v vedenju občinstev, razdrobljen trg, jezikovna raznolikost, ipd.

Več o predhodnem programu Ustvarjalna Evropa 2014–2020.
Več o predhodnem podprogramu KulturaMEDIA in Medsektorski sklop (2014–2020).